• +6018.258.7768

    24/7 phone assistance

  • Free Delivery

    orders over RM200

  • [email protected]

    for any enquiries

Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Member Register

Ready to get best offers? Let's get started!

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

LEGAL NOTICES

Terms & Conditions

Halalmartz.com is a portal for halal products offered by vendors registered with Halalmartz under its product and services provider arrangement. The Site is owned by Masyook247 Sdn Bhd, a private limited company registered in Malaysia under Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Company Register Number 727318-T (formerly known as N-Visage Sdn Bhd) and with its registered office at 1-4-3 Prima Peninsular, No. 2, Jalan Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malaysia.

The information contained on the Site is for information only, for purposes of online sales of the products offered by our registered vendors only. Halalmartz does not hold itself out as providing health, medical, legal, financial or any other advice whatsoever via the Site.


NOTIS LEGAL

Terma & Syarat

Halalmartz.com adalah portal untuk produk halal yang ditawarkan oleh vendor yang berdaftar dengan Halalmartz di bawah susunan pembekal produk dan perkhidmatannya. Tapak ini dimiliki oleh Masyook247 Sdn Bhd, sebuah syarikat berhad swasta yang berdaftar di Malaysia di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Nombor Syarikat Syarikat 727318-T (dahulunya dikenali sebagai N-Visage Sdn Bhd) dan dengan pejabat berdaftarnya di 1-4- 3 Prima Semenanjung, No. 2, Jalan Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Maklumat yang terdapat di Laman ini hanya untuk maklumat, untuk tujuan jualan produk dalam talian yang ditawarkan oleh vendor berdaftar kami sahaja. Halalmartz tidak menjauhkan diri sebagai menyediakan kesihatan, perubatan, undang-undang, kewangan atau apa-apa nasihat lain dari laman web ini.

Mengenai halalmartz.com

Halalmartz.com memberi anda maklumat mengenai kami dan tentang vendor yang ditawarkan produknya. Tapak ini merupakan sumber maklumat dan pintu masuk kepada transaksi produk yang ditawarkan oleh vendor berdaftar kami.

Penyediaan produk dan perkhidmatan Halalmartz.com menawarkan untuk pembelian dalam talian produk yang disediakan oleh vendor berdaftar kami.

Tidak semua produk yang anda dapat lihat melalui Laman ini boleh didapati di semua lokasi di Malaysia. Penjual terdaftar yang berdaftar berhak untuk membuat penentuan muktamad sama ada produk tertentu boleh dihantar kepada anda di lokasi yang anda pilih.

Dalam mana-mana dan semua urus niaga pembelian dalam talian, anda secara jelas bersetuju bahawa semua produk yang diberikan kepada anda oleh mana-mana vendor berdaftar hanya boleh didapati seperti yang diluluskan oleh undang-undang dan peraturan di mana Halalmartz.com beroperasi.

Terma dan Syarat Produk

Semua produk yang disediakan oleh vendor berdaftar kami adalah tertakluk kepada terma dan syarat dan penafian perjanjian yang berkaitan dengan bekalan dan penggunaannya ("terma dan syarat produk"). Di mana terma dan syarat Produk bertentangan dengan Terma dan Syarat ini atau terma dan syarat Laman kami, terma dan syarat Produk akan diguna pakai.

Perubahan

Maklumat, bahan dan kandungan yang disediakan di laman Laman ini boleh ditukar pada bila-bila masa tanpa notis. Perubahan boleh dibuat kepada Terma dan Syarat oleh kami pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda dengan mengemas kini pengeposan Terma dan Syarat.

Keselamatan

Dalam keadaan tertentu, anda mungkin diminta mendaftar dengan Laman ini. Apabila anda mendaftarkan diri, anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap dan mengemaskinikan maklumat tersebut apabila perlu, supaya ia tetap dikemas kini, tepat dan lengkap. Apabila anda mendaftar dan diterima sebagai pengguna berdaftar Tapak ini, anda memilih nama pengguna dan kata laluan unik. Sila gunakan amaran maksimum untuk memastikan nama pengguna dan kata laluan anda rahsia dan log masuk dari Laman ini apabila sesi anda selesai, untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepada maklumat anda. Jika nama pengguna atau kata laluan anda tertakluk kepada akses yang tidak dibenarkan, anda harus segera memaklumkan kepada Halalmartz.com.

Dalam mengurus produk dan perkhidmatan di Laman ini, anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap supaya ia tetap tepat dan lengkap. Sila gunakan amaran maksimum untuk memastikan maklumat urus niaga anda sulit dan log keluar dari Laman apabila sesi anda selesai, untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan kepada maklumat anda. Jika nama pengguna atau kata laluan anda tertakluk kepada akses yang tidak dibenarkan, anda harus segera memaklumkan kepada Halalmartz.com.

Dasar Perlindungan Data dan Privasi

Kami komited untuk melindungi privasi anda. Semua maklumat yang dikumpulkan dari anda berkaitan dengan penggunaan Laman Anda akan dikekalkan selaras dengan dasar-dasar privasi yang terpakai untuk Laman ini.

Tiada Tawaran

Maklumat atau pendapat yang disediakan oleh kami atau melalui pihak ketiga di Laman ini tidak akan digunakan untuk nasihat pelaburan dan tidak merupakan tawaran untuk menjual atau meminta tawaran untuk membeli atau apa-apa nasihat atau cadangan berhubung dengan vendor berdaftar kami.

Tiada Waranti

Kandungan Tapak tersedia untuk anda tanpa apa-apa jaminan apa-apa jenis. Kami dan penyedia kandungan pihak ketiga menafikan sebarang dan semua waranti.

Maklumat di Laman ini disediakan berdasarkan asas 'As Is', 'As Available' dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang Malaysia. Kami tidak memberi atau membuat apa-apa jaminan atau perwakilan apa-apa jenis, sama ada nyata atau tersirat berkenaan dengan maklumat itu sama ada berkenaan dengan Laman atau mana-mana Tapak Penjual. Penggunaan Laman Anda atau mana-mana Tapak Penjual